رفيقل خموني

وبلاگ دوستداران شعر محلي استان بوشهر

رفيقل خموني - سيد طالب هاشمي

يار جوني
رفيقل خموني وبلاگ دوستداران شعر محلي استان بوشهر

شُویی از هر شُو بَتَر

مُو اَفغون از فِراقش ای چه هر شُو تا سحر دارم...........وَ خوم میفهمم اُمشو، حالی از هر شو بَتر دارم


تَشه عشقش چُنون اُفتاده تو بیشه ی دِلُم اُمشو....که می ترسم بسوزه هر چه توش از خشک و تَر دارم


دُشـک وابــیده زیـر پـام اِنّا گُرُم خـاری.....................نه بالشته که انگاری مُغیلون زیر سَر دارم


تو ره عشق، اولش آسون نهادم پا نفهمیدم.............که پیش ری یه ایقه خوان پر خوف و خطر دارم


به امیدی که یار اُمشو بیا سی پرسش حالم...........همش گوشم و زنگه و پیاپی چیش در دارم


بیو تا زنده یم پـیـشـم و دیـداری بکن تـازه...............چه فُیده اومدن روزی که زیر گِل مَقَر دارم


و شعرت تَش زدی طالب دل صد مثل خُت اُمشو......بنازم غم که از یُمنِش مو شعری پُر شَرر دارم

     
 *** سید ابوطالب هاشمی ***


  فرهنگ لغات :
 بَتر=بدتر  
 شو=شب
تَش=آتش  
اِنّا=مثل
گُرُم خاری=توده ی خار  
بالشت=متکّا- پشتی
یه ایقه=این قدر                                                                                                                               چیش=چشم
 فُیده=فایده  
خُت=خودت


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

تاريخ : جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ | 14:31 | نویسنده : يار جوني |

مورَک

اهلِ وِلات،آدَمَلِ چی بُدون.............................اهلِ وِلات،آدَمَلِ چی بُدون

وِرسیت و ریهَم بُریزیت عقلتون........................تا بُکُنیت چاره سی ای دَردُمون

                                فکری سی مورک بُکُنیت خَردُمون 

 

 هَمکه نِشِس اَفتُو وُ روز اومَه سر.....................خُرد و دُرُشتِش می ریزِن پاک وَه دَر


حمله میارِن سی دَس و پا و سر.....................سیر می کُنِن آدَم صافی وَجون


                                فکری سی مورک بُکُنیت خَردُمون


خُو نِمی رَم شُو وَدَسِش تا سَحَر....................یا دِله بالام می کنه یا دَمَر


*دِروُ پدر مانه خُو ای بی پدر.........................آم چه بی اُفتا وَه کَلبَندِمون


                               فکری سی مورک بُکُنیت خَردُمون


خُوش وُ گَزِش دیرِ هَمِن بی صِحاب................ریزه ولی تیزه ای خونه خراب


نِم چه تو ای نِشتِ یُونِه که لاکتاب.................هم وِه جومه تُو می کنه هم تومون


                             فکری سی مورک بُکُنیت خَردُمون


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سی ام دی ۱۳۹۳ | 11:29 | نویسنده : يار جوني |

زمسون

سرد آبی هوا از نُو وُ بازم زمسونه.......................وِرسیت و بُجنبید که نُوِی اَندیِ بونه


سی طاقه کشی ابر سُهُونی هم و می گفت.........موقع زدن خیش و پاشیدن دونه


بارون گَپو دوشی و نَمتیلِ پَرَندوش..................گُفتن که چه ایام خَشی پُش سرِمونه


تا سال دَه آیا می بینیت ری گُلِ یا نه................... بلبل پَکَرآبیدِه کُکُیسُف نِگَرونِه


بِل تا بُگوییم نصیحت سی تازه جَوُونَل................... تا تازه جَوون قدر جوونیشِ بُدونه


سِیل آبووِیِلتون بُکُنیتون و بفهمید.........................سرتون چه میا از گذر دوره زمونه


روزی همینا داشتنه قدی مِثِ شمشاد.................الآنه اگر قامَتشون عینِ کَمونه


القصه که پربارش امسال زمسون................بعدش چه می خوا وابووِه طالب نِمیدونه

 

*** سید ابو طالب هاشمی ***


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

تاريخ : دوشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۳ | 19:25 | نویسنده : يار جوني |

سلام ای خشت

سلام ای خشت ، ای دنیا و دینُم................سلام ای خاک پاکُم، سرزمینُم


سلام ای خونه و شهر و دیارُم.................دیار تو دیارِل، سر، دیارُم


اگر چه مُلک ایرون شهر شهرش ............زمین و آسمون و بر و بحرش


جِیِل خوبش بگیر تا جِی نَخوبِش..............خلاصه از شمالش تا جنوبش


تمامش خوب و واجب احترامِ..................تمامِش لایقِ صدتا سلامِ


ولی سی ما وِ پاکش بِختَری تو.................عزیزتر از همه جِی کشوری تو


تو یعنی عمر، یعنی روزگارُم...................تو یعنی مَختَکُم، یعنی مزارُم


*** سید ابو طالب هاشمی ***


*فرهنگ لغات:
دیارَل : سرزمینها
جِیِل : جاها ، مکانها
نَخوبش : نامطلوبش ، بد آب و هوایش
وِ پاکش : از تمام آن جاها
بِختَر :بهتر
مَختَکُم : گهواره ام


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

تاريخ : یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ | 16:23 | نویسنده : يار جوني |

لاف مسلمونی

اي اينَه ای که مي زَنيت لافِ مسلمونی ودين...........ميگوويت بَهزِ خُمون نيسِ مسلمون ري زمين


هيچ می فَهمیت همی اسلام وهمي دين مبين...............وَشما مُؤمِنَل و پيرووَلِش خواسه چنين


که اگر پيل وپَلا داريت ومال بسيار......................بُکنيتون کمک آدم بدوخت وندار


ايقِه آدم هِسِه که محتاج وِسی نون شُووِش...............شو وِبی نونی و گُشنِی نميره ذره خُووِش


ولي هَمسِی بغليش ري تَشِ هر شُو پُلُووِش...............در که از ايکه زيادِ گَنَم و وَلمِ جُووِش


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ | 14:22 | نویسنده : يار جوني |

دکتر

رَفتُم وَرِه اُی دکتر،گفتُم که سَرُم دَردِه..............سِیلَم کِه وُ گفت میگُم رنگِت یِه ایقِی زَردِه


وَرسا سَرِ جاش فوری،مُچمِ گیرُ بَدطوری............هم کاره خُوتی بُردُم ری تختِ پَسِ پرده


وَم گفت که بِکَش دومَن،تا سیت بِزَنُم سیزَن.......اَلآن میکُنُم کاری،تا رنگِ تو واگَردِه


دَسمِه گیرُو تو دَسِّش،بَعدَن وَ یِه چی بَسِّش......پَُمپِش کِه وُ گفت اصلاً،اُوضات به هَم خَردِه


 وَر داشت و نوشت یارو ، هفتاد رقم دارو..........از شربت و از کپسول،تا سیزَنِ سَر خَردِه


 وَم گفت که بُرُو سَرصف،از تَهل و شیرین تاکَف....پاک اینگَلِ کُن مصرف،تا رنگِ تو واگَردِه


گفتُم چِمِمه مِی دکتر،خُرجینُمِه کِردی پُر؟...........آخُو سرطان دارُِم،یا سَکتِه رییَم کِرده؟


 وَرسادُم و دَر رفتُم،دَر رفتُم و می گفتُم.................دکتر مُو غَلَط کِردُم،کی گفته سرُم دَرده.

 

  *** سید ابوطالب هاشمی ***


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

تاريخ : جمعه سی ام آبان ۱۳۹۳ | 18:19 | نویسنده : يار جوني |

و رنگ افتا حنامون

و رنگ افتا حنامون ور خدا از بس ریا کردیم

ز زیر خنده شیطون تا همه مومن صدا کردیم

 

زدیمون لاف مردی و مسلمونی و دینداری

و نامردی قسم مردم که تنها ادعا کردیم

 

گذشت و رحم و انصاف و مروت اصل ایمون بی

اما ما اینگل از دین و از ایمون جدا کردیم

 

سی محض حاج فلون واویدن و خونه خدا رفتن

خومون بختر خبر داریم چه پی خلق خدا کردیم

 

یتیمل محلمون سالی سه دو رنگ پلو نیدن

ولی سالی سه ملیون خرج حج و کربلا کردیم

 


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳ | 9:11 | نویسنده : يار جوني |

بادنگون

های بادنگون های گوش کن پی تنم

لامروت سرت واگردن منمدک بزن ای خونه زلمت خراب

می کجا میخی بری پی ای شتابمی نمی شناسی منم ای بی وفا

شاید از ما رفته یادت نا نهاهم منم که پی تو بیدم مث ککا

روز وشو از تو نویمیدم جداهم منم که ای نبیدت در حضور

تکه میرفت از گلیم دومن و زورهر زمانی سفرمون ویمی دراز

صدر مجلس می نشندیمت و نازپشت پا ای میزن وت اغنیا

می گرفتیمت بغل ما بی ریا


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۳ | 11:0 | نویسنده : يار جوني |

سلام ای دشتسون

سلام اي دشتسون اي دشت گرما                             

ولات خارك و دمبازوخرما


سلام اي سرزمين بهروباغ

سلام اي آفتوت مث آفتوم داغ


سلام اي آشنا پي بند و گاوند

سلام اي قوم وخيش داس و پروند


سلام اي سرزمين عشق وايثار 

سلام اي مردمونت مرد پيكار


سلام اي سرخ ري تر از شقايق 

 ولات مردوم خونگرم و عاشق


سلام اي زينت تاريخ نومت   

غرورو غيرت وهمت غلومت


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ | 16:16 | نویسنده : يار جوني |

گِرونی

اِی خدا راس که همی سِرَلِ سَر بسَّه می دونی
نَمیخوا سیت بُگووی سَختِی اَحوالِ زَوونی


وَلی باز ماری گِلیمون و تو ری کَلَّهِ بونی
دادِ مظلوم میخَی کیَ دَ و ظالمُ تو بُسونی


های مَدَتَ های پدر مَرُدمِ دِروُردِ گِرونی

***


وَر علیباز کِه مَیرم تا بُسونم نیم کیلو آلو
دَسَّ جیب میکُنم و وُش میگووُم میَ چَنِ خالو

 
میگو کیلو سی تُمَن خوُم اِسَدمُشِ جونِ طالو
دَ صَلاحِ خوتِ میخَی بُسونی یا کِه نسَونی

 
های مَدَت های پَدرِ مَردُمِ دِروُردِ گِرونی

***


سیَ پیازی کِه دو کیلوش یَه قَرونی نمَیَرزی
تو دُکونَل میکهِ گندو نَمیبُردِش کسی قَرضی


قیمَتِش ایسُه گِرون وابیدِه پا هِشتِ تو مَرزی
کِه اگر سیت بُگووُم نِرخِشِ حیَرون تو می مونی


های مَدَت های پَدرِ مَدُمِ دِروُردِ گِرونی

***


بَعضیا مینی اگر صورتِشون جَمله کرِنجِه
نَه و پیریِ کِرِنجیش وُ نَه جَی پِنجُ و خِرِنجِه

 
غُصَّه وُ دَردِ گِرونی روغن و گوشت و بِرنجِه
کِه ایطور نَقشِ کِرِنجالِ کَشیدِه ری پیشونی


های مَدَت های پَدَرِ مَردُمِ دِروُردِ گِرونی

***


عید سال اوَمد و رَخنَل بَیَد اَز نو کِه نووا بو
بَعدِ عمری لَلَکِ شومِ فَقیرَل پُلَو وا بو


دِل خَشی بو که سی خوش هَر کِه تو صَحرا وِلَو وابو
وَلی کو حال و کجا دِل خَش و کو زورِ تو زونی

 
های مدَتَ های پَدَرِ مَردُمِ دِروُردِ گِرونی

***


دَردِ دِل خیلیِ تنها نه گَپِ گوشت و پیازه
ولی ای پاکِش بُخوام سیت بُگووُم قِصّه درازه

 
چاره کار بُگُم سیت کیه چِنِ سُختن و سازه
آخُرِش سَر میره ای دوَر و میا دَورِ جُهونی


های مدَتَ های پَدَرِ مَردُمِ دِروُردِ گِرونی


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

تاريخ : جمعه پانزدهم مهر ۱۳۹۰ | 18:35 | نویسنده : يار جوني |

نَمتَرُم

هر چه می خوام بی وفا ترکت کنم تا نَمتَرُم

ترک  جـونـم می تـرم  تـرک تـو امّـا نـمـتـرم


بارها میگم وَ خوم اُمدو که دیدش سیش نمیر

باز  وخـتـی  چـیـشـلش تـو چیشم افتا نمترم


تا کی آخر طعنه و تا  کی نصیحت ول کنین

بیش صد دو امتحان کردم نمیشا  نمترم


سـینه ی  بی سوز یعنی چاله ی بی دیدو تَش

پشـت چالی سَرد سَر کـردن تـو سرما نَـمترم


کُهـیِ جـوجـا مـیترم کردن امّا پـی زور عشق

بی وجودش جون خُم  ورسیدن از جا نَمتَرُم


یار دیر و دل اسیر و وقت تَنگ و پی مو لَنگ

پام بـیو ای عـشق بی پـروا کـه تـنها نمترم


عشق یادم دا غزل گفتن و غم  وَم  دا  کمال

جی مـلامت نی اگـر تـقسیـم و مِـنـها نمترم


وَم  رفیقل میگون "طالب" دَ  وَردا دَس و  عشق

آخـه مـو  مـث  مـاهـیُم  دیـری  و  دریـا  نـمتـرم


 سید طالب هاشمی


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

تاريخ : شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰ | 15:40 | نویسنده : يار جوني |

دلبر دیرین

دوش بـاز اومـده بي دلـبـر ديـريـن تـو خُوُم

چه ميفهمي چه صَفُي داده اي خُوكُو وَشُوُم


كُهنه بيدُم مو بَسي نِشسِه بي رِيم خاك فُرات

دوش بـاز اومـد وُ دَسـمـال وِصالِـش كِه نُـوُم


تا سحر گير گپ آويده بيديم، خُم خوش و دِل

گپلي خَـش كه مـيـفـهـمي و نـمـيـخـام بُـگُـوُم


آخرل خُو گِلِه وَش كِردم وگُفتم كه چِطو

تو سراغم نِميي ايقَه مو ديندات وَ دُوُم


سيليَم كرد وپَس از ايكه يه خوردي رَه تو فكر

دا جــوابــي كه جــابــش زه حـسـا وي عـلـوم


گـفـت طـالـو مـو اقـلآ مـيـيـوم شـو تـوِ خوت

خوت چِه كه نومَدي تا ايسو يِه دَفعه تو خوم


«سید طالب هاشمی»


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

تاريخ : چهارشنبه یکم تیر ۱۳۹۰ | 17:33 | نویسنده : يار جوني |

ای کمالی

ای کمالی ای کمالت بی مثال

ای دلـت مـثـل دل طــالـو بَـلال

 

ایـقـه تـو دل تُـخـم نُـیـمـیـدی نَـکال

هم خوته هم مانه کُشتی کَم بنال

 

خوت خو میدونی جهان تا بیدشه

نیش و نوش و زشت و زیبا بیدشه

 

غَم نه هَم وَر ما همی جا بیدشه

خوب و بـد تـا بـیـده دُنـیـا بـیـدشه

 

جستُجو هر جا که کردُم تو کتاو

از زمـان بـوالـبــَشَـر تـا انــقــلـاو

 

بیش و کَم یا بی حساو و یا حساو

تا هَمـَـش جَـر بیده سَر دنیی خراو

 

اوسو که هیچ طیفه وُ ایلی نَبی

سازمان و حزب و تشکیلی نَبی

 


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ | 17:59 | نویسنده : يار جوني |

مريض هجر علاجش به غير مردن ني

خَوَر وَ حال مُنَم داره يا نه دلدارم

که شو وَ فکر فراقش هميشه بيدارم 

 

همه تو بستر  شون  خو خَشن وَمو بيدار

بويَس بشينم و تاصُب ستاره بشمارم

 


کسي که هجر عزيزي نميده آزارش 

کجا ميفهمه چه ميگم، چه حالتي دارم

 


به غيرحرف نگار و قشنگي دلدار  

 وَرُم نزن که مو از غير  يار بيزارم

 

نگار سي مُو و دنيا و زور و زَر سي تو 

 که مو نه طالب درهم  نه فکر دينارم

 

رضام روزه بگيرم  تمام روزَل سال

اگر که بو لب مث قند يار افطارم

 

مريض عشق علاجش به غير مردن ني 

گمون نکن که  مو کپسول وقُرص  وادارم

 

مواي چه تو دهنم  روزگار مث  زَهره

خَشُم که با همه تَهلي  شيرين گفتارم

 

غم زَمونه که هم نميکَشش  "طالب"  

 ميخي مو ري دل نازک چطور  وَردارم

 

سیدطالب هاشمی

تير ماه 1369

 


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

تاريخ : شنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۹ | 15:21 | نویسنده : يار جوني |

جفا کاریِ شو

بــاز اَفتَـو رَ پَـسِ کُــه وُ هَـوا تارابـی                          شَهر تو دومِ شَووِ تار گِرفتارابی

بَسِّـه وابــی دَرِ دُکّــونِ تَــقِّــلا وُ تِــلاش                    خالی از جِنسِ دو پا کیچِه وُ بازارابی

مُشکِ شَو پَر کِه شَفَق تَیسُه کُرُچبید و خُمار            تا کِه تاریکیِ دی جون گیرُ وُ هارابی

پِلکَلِ خَسّه وُ سَنگینِ چُپون رَفت ری هَم                  نَوبَتِ بُردَن و بُز خَردَنِ کَفتارابی

یه دو تا گَشت کِه شَو گَرد زَ خَمیازِه کَشی               شَپَکی زَد دُز و تِنِگس سَرِ دیوارابی

زیـر دَنـدونِ روُوَه بارِیِ گُـل باقِـلِه گُــفـت                   کِه رَفیقَل کمکی کارِ مُنَم زارابی

دِرَو اَی اَفتَـو اُمیّـد و بِـزَن گـَردَنِ شَــو                       که جَفا کاریِ شَو بی حَد و بِسیارابی

قاصِدَک یارُمِ واجـور و بُگـو بَسـمِ فُراق                    " طالب" از کف رَ بِیَو موسُمِ دیدارابی
 
بَلـگَلِ آخُـریِ دَفتَـرِ عمـر اومَـه دیـار                         بَسکِه ای روز و شوَوَل اومَد و تِکرارابی

دوش مَغرُب تو هَوا دیدُمَکی گفت کِه آخ                   بـاز افـتَـو رَ پَـسِ کُــه وُ هـوا تــارابـی


                                                                                    سید طالب هاشمی


موضوعات مرتبط: سيد طالب هاشمي

تاريخ : جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹ | 17:16 | نویسنده : يار جوني |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.